תקנון אתר "סקס פארטי"

 
ברוכים הבאים לאתר "סקס פארטי" (להלן: "האתר" או "סקס פארטי" או "הנהלת האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי איי די אי לוג'יק בע"מ (להלן: "החברה").
 
השימוש באתר מוגבל למשתמשים בני 18 שנים ומעלה. לפני השימוש באתר אנא ודא כי קראת
 
והסכמת לתקנון ולתנאי השימוש באתר.
 
השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן: "התקנון" ).
 
 
כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן:
 
 
תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל: www.sex-party.co.il .
 
 
בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש
 
באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.
 
 
בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או
 
שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
 
 
במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.
 
 
תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.
 
 
הסכם זה, המפרט את תנאי ההתקשרות בין החברה ללקוח, הינו ההסכם היחיד שנערך בין הצדדים. החברה
 
לא תהיה מחויבת לכל הצהרה או הסכמה, שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם-כן נעשו על-ידה בכתב בהודעה
 
ללקוח, לאחר תחילת הסכם זה.
 
הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים
 
באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.
 
הנך מודע לכך כי אי ציות בין היתר לשלושת הסעיפים שלהלן עלולים להסב נזק כבד למוניטין האתר ולגורמים נוספים.
 
משכך הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את מערכת האתר ו/או כל גורם אחר בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 
 1. חל איסור מוחלט להירשם לאתר לשם קבלה או העברת תשלום כלשהו בין גולש אחד לרעהו.
 2. חל איסור מוחלט לרשום לאתר אדם אחר.
 3. האתר מיועד לגילאי 18 שנים ומעלה. חל איסור מוחלט להירשם לאתר לכל מי שטרם מלאו לו 18 שנים.

המידע המופיע באתר

 1. סקס פארטי הינו אתר הפועל כרשת חברתית באינטרנט. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו
   
  תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם
   
  באתר.
   
 2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש
   
  ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
   
 3. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה
   
  ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל של משתמשי האתר.
   
 4. הנהלת האתר לא תישא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-סקס פארטי על ידי גולשים ו/או צדדים
   
  שלישיים כלשהם או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
   
 5. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-סקס
   
  פארטי, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל
   
  מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים.
   

מידע הנמסר ע"י הגולשים ב-סקס פארטי

 1. המידע הנמסר לפרסום ב-סקס פארטי יהיה בחלקו מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט ו/או מנויי האתר. אף על
   
  פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות
   
  בעקבות השימוש ב-סקס פארטי או בעקבות פרסום פרטים אישיים.
   
 2. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה לשמור על סודיות בקשר לשמותיהם ופרטיהם של משתמשי האתר לרבות
   
  פרטי אמצעי תשלום ודוא"ל ואולם הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים
   
  של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו.
   
 3. בנוסף, באתר ישנה מערכת המאפשרת למשתמש להעלות ו/או לשמור ו/או לצרף לכרטיסו קובצי תמונות ו/או
   
  וידאו אשר יוגדרו על ידו כחסויים ורק בהרשאה של המשתמש תיהיה אפשרות למשתמשים אחרים לצפות
   
  בקבצים אלו. יובהר בזאת כי אין הנהלת האתר מתחייבת שמערכת זאת תעבוד כראוי ללא תקלות. וכן אין
   
  הנהלת האתר מתחייבת כי קובצי תמונות ו/או וידאו אלו שהוגדרו על ידי המשתמש כחסויים לא ייחשפו בפני
   
  משתמשים שאינם מורשים לצפות בקבצים אלו. משתמש שהעלה קובץ תמונה ו/או וידאו, והגדירם כחסויים
   
  עושה זאת על אחריותו בלבד ומודע לכך שכתוצאה מתקלה כלשהי בקוד האתר ו/או כתוצאה מפריצה לשרתי
   
  החברה וכיוצ"ב, קובץ התמונה ו/או הוידאו עשויים להיחשף בפני משתמשים שאינם מורשים והוא משחרר את
   
  הנהלת האתר ו /או צד ג' מכל תלונה ו/או תביעה שהיא.
   
 4. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף
   
  או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך
   
  רשלנות.
   
 5. בהרשמתך לאתר סקס פארטי הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להיכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים
   
  על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות בתיקון 40 לחוק הבזק.
   
 6. הנהלת האתר תעשה כל שביכולה לא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל
   
  הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות סקס פארטי או במקרה של
   
  שימוש בשירותי סקס פארטי לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו
   
  שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
   
 7. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה
   
  ובין המשתמש.
   
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע"י משתמשי האתר אשר בעת הזנתם לאתר אינם הוגדרו
   
  מראש כחסויים כגון שמות משפחה, אמצעי תשלום וכדומה יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי,
   
  מתן הרשאה לצד ג', פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם
   
  באתר.
   

אופן השימוש בשירותי האתר

 1. סקס פארטי הנו אתר היכרות הפועל ברשת האינטרנט ומיועד לגולשים מגיל 18 ומעלה בלבד.
   
 2. בהרשמתך לאתר הנך מצהיר שאתה מעל גיל 18.
   
 3. סקס פארטי מרכז עבור גולשי האתר את דפי הפרופיל של הנרשמים באתר כפי שנכתבו ע"י הגולשים.
   
 4. בהרשמתך לאתר הנך רשאי לעשות שימוש בכל דפי האתר ולצפות בכל דפי הגולשים הרשומים.
   
 5. שימוש בתכני האתר מותנה ברובו בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר.
   
 6. המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש מוגבל ומוקצב בתכני האתר לתקופה מוגבלת בזמן.
   
 7. מובהר בזאת כי תקופת השימוש אינה ניתנת לעצירה, הפוגה ו/או לצבירה אלא באישור מיוחד מאת הנהלת
   
  האתר.
   
 8. בנוסף מובהר בזאת כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
   
 9. רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
   
 10. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא
   
  יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר.
   
 11. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח.
   
 12. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של
   
  הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין
   
  הצדדים.
   

תשלום, מסירת פרטי חיוב, חידוש וביטול מנוי.

 1. שימוש בחלק ממדורי האתר דורש תשלום בהתאם לפירוט המופיע באתר.
   
 2. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש בדבר רצונו כי הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי החיוב שנמסרו על ידו
   
  לצורך מתן רישיון שימוש בתכני האתר. אספקת השירות מותנית בקיום אמצעי תשלום תקף ברשות החברה,
   
  לצורך גביית דמי השימוש בשירות. הלקוח יידע את החברה בכל מקרה של שינוי בפרטי אמצעי התשלום,
   
  החלפתו ו/או ביטולו . כמו כן, הינך מתחייב בזאת להודיע לחברה מידית על כל גניבה ו/או אובדן ו/או שימוש
   
  לרעה בכרטיס האשראי אשר באמצעותו הינך מחויב .
   
 1. במעמד רכישת רישיון השימוש יידרש המשתמש למסור את פרטי אמצעי החיוב / כרטיס האשראי. מסירת
   
  הפרטים כאמור תהווה הסכמה של המשתמש לחיוב כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו.
   
 1. המנוי הינו מנוי חודשי מתמשך המתחדש אוטומטית במחיר 299 ₪. באפשרותך לבטל את המנוי בכל עת
   
  על ידי פנייה למערכת, באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון המפורטים להלן:
   
  דוא"ל: support@sex-party.co.il או למוקד הטלפוני שמספרו: 074-7945111 (972).
   
  בכל פניה למערכת האתר לצורך הפסקת המנוי תידרש למסור נתוני אימות לרבות מספר חבר, מספר תעודת
   
  זהות וכן את ארבעת הספרות האחרונות של כרטיס החיוב. יובהר בזאת כי באפשרותך לבטל את המנוי בכל
   
  עת והביטול ייכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה או בהתאם לקבוע בכל דין. למען הסר ספק,
   
  אחריותך הבלעדית לבטל/לא לחדש את המנוי. במידה ולא תתקבלנה הודעת ביטול מצדך, המערכת תחדש את
   
  המנוי באופן אוטומטי גם ללא כל התראה, בין אם בוצעה גלישה באתר בפועל ובין אם לאו.
   
  האתר רואה בך אחראי בגין רכישות של השירותים ו/או המוצרים באתר אשר בוצעו באמצעות כרטיס האשראי
   
  שלך. הנך מודע/ת לכך כי אם תבוצע בניגוד לדין ולאמור לעיל בקשה לביטול החיוב וכתוצאה מכך לא יכובד
   
  התשלום ששילמת בעבור השירות ו/או המוצר אשר רכשת, נראה בך כאחראי/ת הבלעדי לכך והדבר אף עלול
   
  לגרור תביעות משפטיות נגדך. בנוסף, במקרה בו תתכחש, באופן שקרי, לכך שנרשמת לאתר, ייתכן כי נדרש
   
  על פי דין להעביר את פרטי בעל הפרופיל כפי שהוזן אצלנו לצד שלישי.
   
 2. יובהר בזאת כי :
   
  30.1. החברה לא תחזיר כספים ששולמו על ידי הגולש גם אם לא עשה שימוש בשירות.
   
  30.2. ניתן לבטל את המנוי בתוך 14 יום, מיום ביצוע עסקת הרכישה של המנוי.
   
 3. במידה ויזקף לזכות המשתמש זיכוי, הזיכוי יועבר בתוך 7 ימי עסקים לאחר אימות פרטיו המזהים של המשתמש אשר רכש את המנוי.
   
  למען הסר ספק, הזיכוי יוחזר לחשבון המשתמש באמצעות אמצעי התשלום עימו חויב המשתמש.
   
 4. סיומה של התקשרות זו עם הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים למנוי על פי האמור לעיל. על אף סיומה
   
  של ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ישלם המנוי לחברה את חובו בהתאם לתנאי הסכם זה, לרבות תשלום
   
  הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו. אין בניתוק, הפסקה או הגבלה של שירותים
   
  כאמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של המנוי לשלם לחברה את חובו בהתאם להתקשרות, לרבות תשלום ריבית
   
  פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו.
   
 5. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י
   
  הגולשים. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL המתקדמת בתחום של אבטחת מידע.
   
  כל הרכישות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר מבוצעות בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי
   
  ו/או חברות תקשורת אחרות.
   
 1. הינך מאשר בזאת כי החברה רשאית לגבות את התשלומים עבור השירותים המסופקים לו באמצעות צד ג' ו/או
   
  באמצעות כל גורם אחר מטעמה.
   
 2. המחירים באתר כוללים מע"מ. הנהלת האתר רשאית לשנות את תעריפי השימוש מעת לעת ע"פ שיקול דעתה
   
  וללא צורך המתן הסבר בכפוף לשינויים במדד המחירים לצרכן ו/או שינוי גובה המע"מ ו/או שינוי בהיטלים
   
  הרגולטורים ו/או שינוי עלויות תפעוליות ו/או ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
   

אספקת השירות

 1. שירותי המנוי בתשלום ינתן בכפוף לאישור חיוב כרטיס האשראי על ידי חברת האשראי.
   
  סקס פארטי תהיה רשאית לשדרג מוצר/שירות נרכש למוצר/שירות דומה או טוב ממנו בהתאם לשיקול דעתה.
   
 2. סקס פארטי לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי החברה שאינן
   
  בשליטת החברה ושתגרומנה להפרעה בצפייה באתר.
   
 3. במקרה של תקלות טכניות תהיה החברה מחויבת לספק ללקוח מיד לאחר תום התקלה את השירות, ללא כל
   
  פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר.
   
 4. בנוסף לשירותים המקוונים אותם מפעילה החברה, שומרת החברה על הזכות להפעיל באתר חנות מקוונת
   
  לממכר מוצרים ו/או שירותים. הנהלת האתר תהיה רשאית מעת לעת לעדכן את הממכר בחנות לפי שיקול
   
  דעתה הבלעדי.
   
 5. הזמנתך מוצר מן החנות המקוונת תהיה כרוכה בתשלום בהתאם למחיר הפריט המוזמן. לאחר קבלת התשלום
   
  תישלח הנהלת האתר בתוך 21 ימי עסקים את המוצר המוזמן באמצעות שירותי הדואר בהתאם לכתובת
   
  שנמסרה על ידך במעמד ההזמנה.
   
 6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצרים בגין עיכוב בשירותי הדואר.
   
 7. מדיניות הנהלת האתר אינה מאפשרת החזרת מוצרים לאחר קבלתם למעט בכפוף לכל חיקוק.
   

מידע האסור בפרסום

 1. המשתמש באתר מתחייב בזאת:
   
  43.1 להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת
   
  האתר.
   
  43.2 לא לחדור לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים
   
  הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms),
   
  ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או
   
  להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
   
  43.3 לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים
   
  דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
   
  43.4 לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש באתר.
   
  43.5 להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל
   
  אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור. כמו כן יש להימנע משימוש בתכנים העשויים לפגוע
   
  בסמלי מדינה, סמלי שלטונה לרבות סמלים מלוכניים וכן מכל פגיעה בדגלה, אתריה ההיסטוריים
   
  ומורשתה.
   
  43.6 לא להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.
   
  43.7 לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה,
   
  הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן
   
  של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או
   
  בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
   
  43.8 להימנע מהצפת הצ'אט ו/או הפורומים ו/או הבלוגים בהודעות סרק.
   
  43.9 לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר
   
  אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או
   
  בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או
   
  בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
   
  43.10 לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.
   
  43.11 לא להטריד גולשים בפורום, בצ'אט או בבלוג, לא לפגוע בגולשים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
   
  43.12 לא להעלות לאתר לרבות בפורום הפעיל בו חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק
   
  הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.
   
  43.13 לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
   
  43.14 להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
   
  43.15 לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
   
  43.16 לא לפרסם פרטים אישים של אנשים או מספרי טלפון או אמצעי התקשרות אחרים.
   
  43.17 לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות כרטיס המשתמש, פורומים או בלוגים באתר.
   
  43.18 להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת
   
  האתר.
   
  43.19 לא לשלוח הודעות באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
   
  43.20 לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות
   
  עימם.
   
  43.21 לא לכלול כל חומר העלול להטעות משתמש באתר, למען הסר ספק יובהר כי חל איסור חמור
   
  להתחזות לאדם אחר או לפרסם את תמונתו של אדם שאינו המשתמש.
   
  43.22 לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
   

פרסומות

 1. סקס פארטי הנו אתר העשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול
   
  שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.
   
  פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים
   
  המוצעים בהם למכירה לרבות את מוצרי החברה.
   
  הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בסקס פארטי. הנהלת
   
  האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע
   
  המסחרי חלה על המפרסמים.
   
  כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בסקס פארטי תסוכם ישירות בין הרוכש ובין
   
  המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים
   
  ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-סקס פארטי או ירכשו באמצעותן.
   

גישה לאתר סקס פארטי

 1. הגישה לאתר מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם מותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר
   
  אלקטרוני ו/או וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים
   
  ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
   
 2. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים או להתנות את
   
  הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע
   
  את מדיניות התשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.
   
 3. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי
   
  ברשותו.
   

קישורים

 1. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו ב-סקס פארטי יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט
   
  פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מסקס פארטי קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים
   
  חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא בסקס פארטי קישור לאתר מסוים אינה מהווה
   
  אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
   
 2. סקס פארטי לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר
   
  הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע
   
  המופיע באתרים אלו.
   

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-סקס פארטי לרבות הסרטונים, השם וסימני המסחר של סקס פארטי
   
  ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב,
   
  קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.
   
 2. ב-סקס פארטי עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי.
   
  זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.
   
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה
   
  מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה
   
  חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר,
   
  פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע
   
  המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור
   
  בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או
   
  המתבסס עליו.
   
 4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של
   
  הנהלת האתר.
   
 5. כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-סקס פארטי יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו
   
  וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל
   
  עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי
   
  שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-סקס פארטי ובכל פרסום אחר או נוסף של
   
  הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.
   

אחריות הנהלת האתר

 1. השירותים והמידע הניתנים ב-סקס פארטי ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו
   
  של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם
   
  של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
   
 2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו ב-סקס פארטי יהיה תוקף.
   
  הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
   
  הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר לרבות בדפי
   
  הפרופיל.
   
 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-סקס פארטי על-ידי המפרסמים באתר יהיו מלאים,
   
  נכונים או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא
   
  תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על מידע שפורסם ב-סקס פארטי על-ידי צדדים
   
  שלישיים לרבות גולשים.
   
 4. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי סקס פארטי לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו
   
  בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או
   
  מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או
   
  אצל מי מספקיה.
   

חסימת גישה

 1. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה
   
  הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה
   
  ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או
   
  אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו,
   
  בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.
   
 2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש
   
  אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר

שיפוי

 1. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה
   
  שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא
   
  בהתאם לאמור בתקנון זה.
   

תמיכה טכנית

 1. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות
   
  שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת
   
  לעת על גבי האתר.
   

מחיקת מידע

 1. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר לרבות דפי פרופיל, וזאת על-פי שיקול
   
  דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע
   
  שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות
   
  לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד שלישי בניגוד לרצונו. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר
   
  לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
   
 2. הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   
 3. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת
   
  באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
   
 4. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.
   

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו
   
  וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים
   
  כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים
   
  המתרחשים.
   
 2. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות
   
  שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים
   
  בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה.
   
 3. השירותים ב-סקס פארטי ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת
   
  את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.
   
 4. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות
   
  ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר סקס פארטי ושלהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.
   

כללי

 1. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם
   
  את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.
   
 2. מוצהר בזאת כי כותרות סעיפי הסכם זה נעשו מטעמי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות ההסכם או
   
  הוראה מהוראותיו.
   

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר סקס פארטי יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
   
 2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז
   
  תל אביב.
   
 3. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט
   
  כמופיע לעיל.